หน้าแรกข่าวบ้าน2 ยักษ์ใหญ่หนุนบ้านเช่า พัฒนา SMART FARMER

2 ยักษ์ใหญ่หนุนบ้านเช่า พัฒนา SMART FARMER

“เกษตรอินโน” จับมือผนึกกำลัง “บมจ.เคหะสุขประชา” ดันอสังหาฯ วิถีเกษตรแนวใหม่ “SMART FARMER” มุ่งหวังสร้างอาชีพเกษตรกรรม ให้มีรายได้แบบยั่งยืนภายใต้โครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกัน K-HA ได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด พัฒนาโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรยุคดิจิทัล ทันต่อโลกปัจจุบัน เริ่มจากออกแบบจัดที่อยู่อาศัย กับ ที่ทำกิน แบ่งออกเป็นสัดส่วนชัดเจน จัดสรรพันธุ์พืช จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมรายได้ปูพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชน

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือเอสซีจี สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น และคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

ไถนา SMART FARMER

พัฒนาโครงการ SMART FARMER

“โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ” มีเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยเกิดรายได้ด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้เจริญเติบโตแบบยั่งยืนแข็งแรง สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของชุมชนเพื่อช่วยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางอุปทานสำคัญหลักด้านโภชนการและวัตถุดิบอื่นๆ หล่อเลี้ยงประชากรในจังหวัดได้อย่างทั่วถึง

โดยโครงการนี้จะดำเนินการให้ตั้งแต่บริการออกแบบ จัดสรรสัดส่วนของขนาดพื้นที่ทำกิน กับ พื้นที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการผสมผสานทั้งเกษตรกรรมและเลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงแนะนำให้ความรู้การเลือกปลูกพืชแบบใช้ดิน, ใช้น้ำ, ปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์, เกษตรแนวตั้ง และการสร้างแหล่งน้ำด้วยตัวเองเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับใช้ประกอบอาชีพ ช่วยจัดสรรคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับการนำมาปลูกในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

กิจการ SMART FARMER

นอกจากนั้น ยังดูแลรวมไปถึงด้านการวางแผนคำนวณประมาณการรายได้จากผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรให้สัมพันธ์กับรายได้ต่อครัวเรือน พร้อมสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรและปศุสัตว์มาอบรมให้กับกลุ่มเปราะบางที่ไม่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อน ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มนำร่องโครงการแรกไปแล้วกับ “โครงการเคหะสุขประชา” ที่จังหวัดระยอง

นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า การที่เกษตรอินโนร่วมมือกับเคหะสุขประชา ถือว่าเป็นการนำเอาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี พร้อมนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้ในการออกแบบ พัฒนา และดูแลพื้นที่เกษตร แบบครบวงจร และยังรวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน การเลือกทำเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด

โดรน SMART FARMER

โดยคาดหวังว่าโครงการ Smart Farming กับ “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จะช่วยพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่กำลังมองหาโอกาสสร้างอาชีพในการทำเกษตร มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกมาตรฐานของอาชีพเกษตรกรรมให้ยั่งยืน

ซึ่งในตอนนี้โครงการบ้านเคหะสุขประชา มีอาชีพให้เลือกอยู่ 6 รูปแบบด้วยกัน คือ ปศุสัตว์, เกษตรอินทรีย์, ตลาด, อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง, อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง ขอให้มั่นใจได้ว่าทั้งเทคโนโลยีแนะนวัตกรรม ตลอดจนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกษตรอินโนมี จะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาความมั่นคงให้กับอาชีพเหล่านี้ได้

อีกทั้ง ยังสร้างรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้แบบยั่งยืน ที่สำคัญยังให้การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเริ่มตั้งแต่การผลิตไปถึงจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ตรงตามรูปแบบภูมิสังคมของชุมชนนั้น ๆ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่มาเช่า หากโครงการนี้สำเร็จคาดว่าจะขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ ทั่วประเทศในลำดับต่อไป

แหล่งที่มา : thansettakij.com

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

เรื่องที่คล้ายกัน

เรื่องบ้านและสวน

เรื่องแนะนำ

แบบบ้านยอดนิยม

มีคนอ่านมากที่สุด